Hva kan DSB bli tydeligere på?

HomeDiverse

Hva kan DSB bli tydeligere på?

Hva kan DSB bli tydeligere på? Brannmannen rettet spørsmålet til personer i brannmiljøet:

– DSB bør bli tydeligere på hvem som kan svare på de spørsmålene vi stiller og gi oss svar som er enhetlige som vi kan bruke videre. I dag er det vanskelig å få klarhet i hvem som kan svare på hva og svarene er utydelige. Jeg ønsker også at vi får svar på skriftlige henvendelser raskere, dette gjelder blant annet dispensasjonssøknader. 
– Så stiller jeg spørsmålet om den faglige tyngden er godt nok tilstede i DSB i dag? DSB har mye variert kompetanse, men mange ganger føler vi nok at det er en ulik virkelighetsoppfatning fordi veldig få har erfaring fra brannvesen.

Atle Festervoll, brannsjef i Lom og Skjåk brannvesen:
– DSB må kunne gi oss tydelige svar når vi rådfører oss med dem og ikke minst må vi kunne forvente at de gir oss støtte når vi følger deres råd. Jeg har et eksempel som viser at dette ikke er tilfelle. For et par år siden ga jeg pålegg til et hotell om utbedringer i forhold til personsikkerheten med en kostnadsramme på ca. 150.000 kroner. Brannvesenet gav pålegg om dagbot. Eieren klaga på vedtaket grunna stengt vinterveg og jeg rådførte med meg DSB som anbefalte engangsbot (dagbøter). Dette klaget eieren inn til DSB, etter at klagefristen hadde gått ut, som ettergav boten, men opprettholdt det branntekniske kravet. Når jeg så spør DSB hva jeg skal gjøre videre med saken, får jeg til svar at jeg må følge opp saken på nytt. Jeg følte meg totalt overkjørt og er redd for de signalene dette sender til andre hotelleiere i min region. Bør man ikke bry seg om hva det lokale brannvesen mener, når ankemyndigheten likevel er ettergivende? Jeg håper virkelig at DSB blir bedre her.

Odd Rød, fagdirektør brann i Gjensidige Forsikring:
– Jeg savner et mer synlig DSB som er i forkant og som drar brannvesen med seg i brannvernarbeidet. Dessverre er ikke situasjonen slik. Vi har mange eksempler både fra beredskap og forebyggende arbeid som viser at det er lokale krefter som initierer og starter prosjekter som DSB så involverer seg i senere. ELS og Hallingdalsprosjektet er eksempler på dette. DSB bør også kunne spille på sine kontakter utenlands og gi noen anbefalinger om bruksområder m.m. for nytt utstyr slik som skjærslokker og CAFS-systemer. Alt i alt savner jeg lokomotivet DSB bør være som nasjonal brannvernmyndighet.  

COMMENTS