Det Store brannløftet

HomeDiverse

Det Store brannløftet

Prosjektet Det store brannløftet har hatt aktivitet i snart to år. Vi har vært så heldige og fått lov å skrive i tidsskriftet Brannmannen om prosjektet regelmessig og denne gang vil vi si noen ord om status og hva som står igjen før prosjektet skal inn i en avsluttende fase. Det skal likevel her i innledningen sies at vi ikke nærmer oss avslutningen. Selv om prosjektet avsluttes er målet at tiltak som er iverksatt skal fortsette inn i fremtiden helt til den dagen vi har et 400-års-jubileum.

Status utstyr og kjøretøy

Kjøretøy. 12 mannskapsbiler, 24 fremskutte enheter og en dykkerbil er levert til 37 brannvesen. Kriteriene for å kunne søke om biler har vært samarbeid, innovasjon, kompetanse, hms, dokumentert behov med mer. Bilene er tildelt brannvesen over hele landet, både deltid- og heltidsbrannvesen.
 
Utstyr. Det er skrevet avtale med 10 leverandører for utstyrspakker. Dette gjelder 1083 røykdykkersett, 187 sett for overflateredning, 58 redningsflåter (RDC), 72 slokkegranater, 45 utstyrspakker for flom og 1 komplett redningsdykkersett. Utstyrspakkene er på veg ut til alle brannvesen som har søkt og fått tildelt en eller flere pakker der siste leveransedato er uke 22.

Arbeid i høyde. Det er også inngått avtale med Oslo brann- og redningsetat om å utvikle rutiner, utstyrssett og øvelsesfasiliteter for arbeid i høyden.

Standardisering. Til sist er det inngått avtale med Standard Norge om utvikling av en standard for anskaffelse av utrykningskjøretøy for brannvesen. Herunder ligger også arbeid med spesifikasjon, retningslinjer for dekor med mer.

Utfasing. 12. mars vil det gis fem nyoverhalte brannbiler til brannvesen i Tsjernobylområdet i Ukraina. Det er inngått avtale med en stiftelse som har en kanal inn til Ukraina og som gjør til at utfasete brannbiler kan få gjort god nytte for seg noen år til.

Status forebyggende tiltak

Barn og unge. Innenfor forebyggende tiltak er det i hovedsak satset på to tiltak der barn og unge er det minste tiltaket. Søknadsfristen er gått ut og vi har tildelt midler til rundt 50 ulike tiltak som vil bli utbetalt utover 2017. Vi ser av søknadene at kreativitet og vilje er stor for satsing på denne gruppen og vi skulle gjerne ha tildelt enda mer enn det som er gjort. Selv med en stor ramme, må vi prioritere. Vi har valgt å styrke tiltaket rettet mot barn og unge ved å doble beløpet som er avsatt i prosjektet.

 Rikards’s Bjørnis blir nå en nasjonal figur etter at Trøndelag brann- og redningstjeneste iks, DSB og Norsk brannvernforening er blitt enige om en felles satsing. Samtidig må vi si farvel til Eldar og Vanja som ikke fungerte i sammen som par (som hund og katt, ild og vann). Brannløftet støtter med midler for å utarbeide opplegg for barnehage og 6. klasse.

Risikoutsatte grupper. Det foreligger 71 søknader og det er nedsatt en tildelingsgruppe som er bredt sammensatt for å vurdere søknadene hver for seg og opp mot hverandre. Innstilling til styringsgruppe skjer i disse dager og vi vil starte arbeidet med tildeling til brannvesen fra og med 2. kvartal 2017.

For risikoutsatte grupper har vi delt søknadsprosessen i to der det i første del er som mål om å få flest mulig brannvesen i gang med å jobbe systematisk med risikoutsatte grupper i egen region og i samarbeid med andre. Det er flere brannvesen som ikke har søkt om midler i første runde da de har allerede kommet langt i dette arbeidet. De vil da kunne søke om tekniske tiltak i runde to som starter i 3. kvartal 2017.

Vi har også inngått avtale med DSB der vi skal forsterke implementering av ny veileder for risikoutsatte grupper. Dette er en «kokebok» for kommuneledelse for hvordan de kan gjennomføre tiltak for å ivareta krav og forventninger fra helse- og brannmyndigheter.

Komfyrvaktkampanjen. Det er i samarbeid med DSB planlagt komfyrvaktkampanje i disse dager. Det er gjennomført anskaffelse av 200 komfyrvakter.

Andre tiltak. Vi har flere tiltak innenfor forebyggende delprosjekt som vi vil lansere i mars. Dette er store, viktige og nyttige tiltak som kommer alle landets brannvesen til gode.

Status forskning og utvikling (FoU)

Økonomisk og faglig plattform. Etter at Norges forskningsråd på vegne av Brannløftet har gjennomført en analyse av status for forskning på brann, behov for videre forskning og hvordan dette kan gjennomføres, er vi kommet til det punkt hvor vi skal realisere delprosjektet.

Det inngås avtale med Norges forskningsråd for gjennomføring der vi vil lage en modell som medfører samarbeid på området og som gjør til at satsingen kan forsterkes ytterligere gjennom samarbeid med offentlig og privat sektor, ulike forsterkningstiltak som skattefunnsordningen og gaveforsterkning med mer. I dag gis det årlig 1,8 millioner kroner til forskning. Med 35 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen vil brannforskning få et betydelig løft sammen med de midlene som gaven forhåpentligvis utløser.
Søknad på konkrete tiltak vil kunne skje fra 2018.

Kreftfare hos brannkonstabler. I Brannløftet er det gjort et unntak på konkrete tiltak der vi har tildelt 2 millioner til et spleiselag hvor Stami og Kreftregisteret skal forske på risiko for kreft i vår yrkesgruppe. Dette er viktig i en tid hvor det er stor usikkerhet blant ansatte i landets brannvesen og forskningen kan gi svar på hva som er reell risiko og tiltak som vil fungere for å komme ned på et akseptabelt risikonivå.

Status kompetanse

Overflateredning. I samarbeid med Norges brannskole skal vi gjennomføre avsluttende kurs for hovedinstruktørene i mars 2017. Dette er 25 instruktører som har vært to uker på kurs for å få inngående kunnskap og trening i overflateredning på sjø og vann, i elv og på is. Disse vil på få instruktøransvar for kurset som skal gjennomføres lokalt for regionale instruktører. Regionale instruktører vil få kompetanse til å undervise og gjennomføre lokale øvelser i eget brannvesen. Det er et mål om at regionale kurs i hovedsak skjer i nærområdet til hvert enkelt brannvesen.

Det er mulig å søke på kurs for regionale instruktører i løpet av første kvartal 2017 der dette blir annonsert på Norges brannskole sine hjemmesider.

I tilknytning til overflateredning vil det utvikles et e-læringsprogram som kan benyttes i hvert enkelt brannvesen. Simuleringstrening. SP Fire Research har gjennomført en analyse av behov og muligheter og dette prosjektet er løftet over til delprosjektet FoU.

Erfaringslæring. Prosjektet er ikke iverksatt enda, men vi er inne i forhandlinger med en aktør som kan gjennomføre prosjektet i tråd med prosjektbeskrivelsen. Lykkes vi med dette vil norske brannvesen få tilgang til et verktøy som vil ha stor nytteverdi. Presentasjon av tiltaket skjer i mars 2017.

Ledelse. Vi ønsker å tilby landets brannvesen å etablere lederstøtteordninger innenfor hvert enkelt politidistrikt. I prosjektet ønsker vi å utdanne instruktører ut fra en kursplan og gi disse ressurspersonene ansvar for å etablere lederstøtteordninger i sin region. 

Andre tiltak. I mars vil vi også presentere noen nasjonale tiltak som vil være direkte anvendbare for samtlige brannvesen i Norge.

Status diverse

Måling av effekt. Det startes opp et tiltak hvor effekt av prosjektet skal måles. Vi vil ikke måle effekt av prosjektet i sin helhet men har valgt ut noen tiltak. Overflateredning, fremskutte enheter, satsing på risikoutsatte grupper er noen av områdene. Slik måling kan også gi kunnskap som kan nyttes inn mot arbeidet med fastsettelse av dimensjonering av brannvesen, satsing for fremtiden, hva som fungerer og hva som ikke fungerer med mer.

Kommunikasjon og omtale. Norges beste brannmann er gjennomført og det er en skjeggete brannmann i Rogaland som er flinkere i rappellering enn ungdom fra Sandefjord. Vi håper og tror at tv-serier, pressedekning med mer er med på å sette fokus på brannmannsyrket og videre skaper et godt omdømme for etaten. Dette igjen vil resultere i god rekruttering, bedre forståelse for brannmannsyrket og viktigheten av egen innsats med mer.

Avslutning

Prosjektet har et år igjen av sin planlagte driftsfase og det er ikke noe som tyder på at vi ikke skal klare å holde oss innenfor denne planen. Jeg avslutter slik vi innledet med. Selv om prosjektet går mot en avslutning, er det nå det begynner. Tiltak er forankret og mye godt arbeid skal gjennomføres i årene fremover. Vi håper da at Brannløftet har bidratt til at brannvesen samlet sett har fått det løftet som er lovet.

COMMENTS