Deltidsutdanning fra høsten 2001

HomeDiverse

Deltidsutdanning fra høsten 2001

I dag er det ca. 7000 deltidsbrannmenn som mangler opplæring i henhold til utdanningsplanen. Forskrift av 3. mai 1995, om organisering og dimensjonering av brannvesen, den såkalte dimensjoneringsforskriften, sier at deltidspersonell skal minimum ha opplæring på et nivå som tilsvarer grunnkurs i regi av Norges brannskole. Alle deltids utrykningsledere skal ha minimum opplæring til og med befalskurs 1. I tillegg skal samtlige ha brevkurs i brannvern med 5-dagerskurset.

Modell for opplæringen

-Grunnkurset for deltidspersonell skal ha samme faglige innhold som 5 ukers grunnkurs for heltidspersonell.  Opplæringa skal foregå desentralisert, det vil si i regi av eget eller annet brannvesen. Det er planlagt 4 moduler i form av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og ukesamlinger, sier Thorsen. Kveldsundervisningen er en teoretisk del som vil gå over 45 timer. Lørdagssamlingene skal bestå av en del praksis og vil være på 61 timer. Ukesamlingen vil vare fra mandag til og med lørdag og vil være på 50 undervisningstimer. Her vil det være praksisøvelser i røykdykking og kjemikalieverndykking, i tillegg til andre praktiske øvelser.

Læremidler

-I og med at kursene skal arrangeres regionalt, vil det bli avholdt regionale instruktørkurs. Varigheten av kursene vil være 2-3 dager og vil være en opplæring i bruk av læremidler og lærerveiledning, innleveringsoppgaver og en generell veiledning av elevene. Læremidlene vil bestå av en lærebok med studiehefte og en lærerveiledningsbok. Video og CD-rom er virkemiddel som også vil bli tatt i bruk. Internett og data vil få en sentral rolle i undervisningen. Når det gjelder øvingsanlegg for praksisuka er de kommunale brannvesen sine øvingsanlegg aktuelle. I tillegg kommer sivilforsvarets skoler, sikkerhetssentra, luftfartsverkets regionale øvingsanlegg og forsvarets øvingsanlegg,  fortelle prosjektleder Geir Thorsen til «Brannmannen».

Finansiering

For å klare å utdanne 7000 deltidspersonell, må staten inn å dekke deler av utgiftene. Thorsen forteller at kommunene skal dekke den desentraliserte opplæringen. Den siste praksisuka skal staten inn å dekke.
-Vi er klar over at mange deltidsansatte i brannvesenet har andre arbeidsgivere. Det vil derfor være kostnadskrevende for kommunene å betale tapt arbeidsfortjeneste til disse. Vår modell er at kurset skal gå over et helt år og avsluttes med en uke med praksis. 
-Det er nå store problemer med å få deltagere med på brevkurs og 5-dagers kurs. Vil ikke dette være en bremsende effekt på utdanninga til deltidspersonell?
-Vi har skissert tre ulike alternative for gjennomføring av denne utdannelsen. Dersom vi velger og strekke perioden over 10 år, vil statens andel i det her være 12 millioner kroner. På denne tiden vil brannskola også rekke å ta unna brevkurs og 5-dagerskurset, avslutter prosjektleder Geir Thorsen .

Prosjektgruppa har en referansegruppe bestående av Jan Gunnar Røed fra DBE, Kenneth Harbakk fra BTY, Bjarne Vikshåland fra NBLF og Svein Erik Hovde fra NKF.

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS