Debatt: Hospitantordning problematisk

HomeDiverse

Debatt: Hospitantordning problematisk

Fagforbundet har fulgt saken om hospitantordningen ved Glåmdal brannvesen. Det er svært positivt at folk ønsker å utdanne seg til brann- og redningspersonell, men det er beklagligheter ved måten dette er gjennomført på ved Glåmdal brannvesen.

Kontraktsforholdene, med én dag gjensidig oppsigelsestid, og at de selv bekoster klær, er i seg selv problematisk. Men det er svært alvorlig at den gjeldende ordningen med etatsutdanning omgås ved å innføre en egen lokal ordning, som ikke er regulert i det gjeldende regelverket for opplæring og utdanning. Dette undergraver dagens utdanning og vilkårene for utdanningen slik den fungerer i dag. Det bør også stilles spørsmålstegn med hvordan det er blitt spart 100.000 kroner i overtidsmidler når det presiseres at hospitantene ikke er en del av den faste styrken. Det er tydelig at dette kan gi et økonomisk incentiv også for andre til å ta i bruk hospitantordningen. Fagforbundet er også bekymret for hospitantenes stillingsvern, hvilken rolle de har under utrykning og hvilke rettigheter de har ved eventuelle arbeidsulykker. Det kan også påføre hospitantene store ekstrakostnader hvis de blir oppsagt før opplæringstiden er ute, ved at de da har hatt store utgifter til klær, kurs og læremateriell som de ikke får uttelling for som utdannet brannmann. 
Det vil være problematisk om ordningen tas i bruk ved flere brannvesen. Dette bør ikke bli en erstatning for dagens gjeldende etatsutdanning.

Uakseptabelt 
Brannsjef Pedersens ønsker en lærlingordning i brannvesenet, og at utdanningen skal betales av den enkelte. En slik holdning til utdanning i brannvesenet bør rettes mot Erling Laes pågående utdanningsutvalg, interesseforbund, fagforbund og myndigheter; og ikke resultere i en egen lokal ordning. Fagforbundet har kommet med innspill til det pågående utdanningsutvalget om forslag til endringer i dagens utdanning, men vi forholder oss selvfølgelig til at dagens ordning står seg til det kommer et nytt utdanningsløp. Det er uakseptabelt at det blir en praksis hvor man innfører en ny utdanningsordning, som ikke sikrer brannmennenes elementære rettigheter, som helse, – miljø og sikkerhet, lønn under opplæring og et godt stillingsvern. Vi oppfordrer alle brannvesen til å følge det gjeldende utdanningsløpet; etatsutdanningen og at alle i solidaritet med framtidens brann- og redningspersonell ikke godtar slike hybridordninger. 
Dette innlegget vil også sendes Justisdepartementet og KS.

Stein Guldbrandsen
Leder Seksjon samferdsel og teknisk
Medlem Arbeidsutvalget
Fagforbundet

 


Svar fra Glåmdal

Jeg skjønner at Fagforbundet har fulgt saken, men jeg skulle gjerne sett at jeg hadde blitt kontaktet og ikke bare ”følge” det som kommer på trykk i Brannmannen. Det blir vanskelig å føre en debatt gjennom et fagtidsskrift.

Jeg er også opptatt av at ansatte blir behandlet korrekt i arbeidslivet. Det mener jeg at også hospitantene har blitt. Til opplysning har vi siden denne ”debatten” startet foretatt justeringer i forhold til kontraktene med hospitantene. (ref. verneutstyr og oppsigelsestid). 
Jeg ser at jeg heller skulle brukt navnet ”aspirant/praktikant”? Som nevnt tidligere er flere tatt inn via avtaler med NAV.
Av de fire vi har utdannet så langt er alle i jobb – både fast og som vikarer.

Noen fakta:

  • Når det gjelder sparte overtidsmidler er det ikke gjennom bruk av hospitantene. Det er når disse er ferdig utdannet at de benyttes som vikarer (selvsagt mot ordinær betaling).
  • Hospitantene er for øvrig forsikret på vanlig måte – som de faste. 
  • Det er faste rutiner for hospitantenes rolle ved utrykninger – på lik linje som vi har for uerfarne nytilsatte.

Det er tydelig at Fagforbundet ikke ønsker at vi skal ”rokke” ved det etablerte utdanningsmønsteret før utvalg og forbund har kommet med et nytt løp.
Dette har pågått en stund og jeg håper at det snart foreligger et nytt utdanningsløp da jeg mener at dagens ikke er bra nok.
Jeg ser ingen problemer med at de som er under utdanning ikke kan koste dette selv slik som i andre yrker.

Når det gjelder de kostnadene de pådrar seg er det vel ikke verre for disse enn for de som måtte stryke til en eksamen og har pådratt seg store studieutgifter.
Jeg har derfor stilt spørsmål ved at arbeidsgiver skal betale utdanning samt lønn under utdanning i brannyrket. Det er svært få yrker som praktiserer dette.
Dette er ingen permanent ordning – vi venter i spenning på den nye etatsutdanningen..
Jeg anser meg ferdig med mine innlegg i Brannmannen angående dette temaet. Ønsker Fagforbundet mer debatt – ta kontakt så tror jeg den kanskje kan bli mer konstruktiv.  

Bjørn Pedersen, brannsjef 
Glåmdal Brannvesen IKS

Newer Post
Older Post

COMMENTS