Datakart i brannbiler i Vestfold

HomeMateriell/Stasjoner

Datakart i brannbiler i Vestfold

Som de første brannvesen i landet, har både Larvik og Sandefjord brannvesen gått til anskaffelse av digitale kart i sine utrykningsbiler. Pr. i dag har hver av byene kartoverføring til to av sine utrykningsbiler, og antallet skal økes gradvis. Produktene, TransFire og TransMobile, er levert av Locus AS i Sandefjord og er blitt et kjærkomment hjelpemiddel.

TransFire er et produkt mange 110-sentraler i Norge er kjent med. Hele 12 av landets 110- sentraler er i dag brukere av produktet til Locus AS, som er ledende på markedet når det gjelder digitale alarmmottak. Foruten 110-sentralene, benytter hele 28 av landets AMK- sentraler systemet, hvorav 15 også har dataoverføring til ambulansene. TransFire på sentralene kommuniserer med kartsystemet TransMobile i brannbilene og ambulansene.
TransFire er et system med en rekke funksjoner som bidrar til å kvalitetsikre hendelser som blir meldt til 110-sentralen. Når en melding blir meldt inn, markeres innringerens lokasjon (stedsangivelse) på datakartet. Man kan så med enkle tastetrykk få frem opplysninger om beliggenhet, kjørevei, avstand, sperringer, vannkilder, osv. Alle disse opplysningene er vitale i forhold til en hendelse, og bidrar til større trygghet både for alarmoperatøren og utrykningsmannskapene.

I tillegg kan operatøren til enhver tid ha oversikt over kjøretøyenes posisjoner og hastighet.
Systemet er i kontinuerlig utvikling, og Locus samarbeider tett med brukerne for å forbedre systemet.
De digitale kartene innhenter Locus blant annet fra de kommunale oppmålingsavdelingene.
Larvik- og Sandefjord alarmsentral (LSA), med beliggenhet i Sandefjord, dekker pr. i dag kommunene Larvik, Sandefjord, Andebu og Stokke. Sentralen har allerede hele Vestfold inne i sitt kartverk, og har dermed det kartgrunnlag som trenges når den overtar som 110-sentral for hele Vestfold 1. oktober.

Hvordan hjelper dette mannskapene?

At TransFire er blitt et godt hjelpemiddel for alarmoperatørene hersker det ingen tvil om. At man ved hjelp av denne teknologien også får disse opplysningene direkte i bilene, har vist seg å gi en ekstra trygghet for utrykningsmannskapene.
I utgangspunktet er man rimelig godt kjent i eget slukkedistrikt, men de aller fleste kan vel innrømme at man i enkelte tilfeller har vært litt usikker på både adresse og valg av kjørevei.

Erfaringsmessig er det også varierende kvalitet når det gjelder både merking av gater/veier og nummerering av hus. En annen ting er at man gjennom mer utstrakt samarbeid med nabobrannvesen, kvalitetssikrer utrykningene til nabokommunen. Man må likevel ikke la systemet bli en sovepute slik at man trapper ned på opplæring og øvelser vedrørende lokalkunnskapen. Vi er alle kjent med at datasystemer kan klikke, strømbrudd oppstår, osv.
Ved melding til 110 sentralen, plotter operatøren adressen på oppdraget inn på skjermen, som videresendes til utrykningsenhetene. På kartet i bilen kommer da et symbol på den aktuelle adresse opp. I bilen kan man så velge om man vil ha kun bilens posisjon, oppdragets adresse eller en kombinasjon vist på skjermen.

Erfaringsmessig velger man ofte å zoome inn oppdragets adresse. Da får man detaljerte opplysninger om adresse, omriss av bygning, bygningstetthet, vannkilder, osv.
Samtidig kan operatøren på sentralen følge utrykningen på sin egen skjerm.
Et eksempel på hvor fint dette hjelpemiddelet er, kan vi ta fra en utrykning til et bolighus i Ula i Larvik kommune. Innringeren til en brann tok etter en stund igjen kontakt med 110-sentralen, vedkommende lurte på hvor det ble av brannbilen? Operatøren kunne da berolige innringeren med at bilen bare var noen  hundre meter unna og holdt en hastighet på ca. 90 km/t.

Hvordan er erfaringen så langt?

Fungerende utrykningsleder i Larvik brannvesen, Jan Meyer, er meget godt fornøyd med systemet. Spesielt når man kommer ut i distriktet er det et kjærkomment hjelpemiddel i forhold til å ta av i rette veikryss. Også i nye boligområder føler Meyer at det digitale kartverket er en ekstra sikkerhet. Det er ikke alltid like lett å være oppdatert på alt som bygges rundt om kring, og det fine med produktet er at det blir oppdatert regelmessig fra leverandøren.

Også utrykningsleder i Sandefjord brannvesen, Ingar Evensen, er meget godt fornøyd med TransMobile systemet. Kartet er en meget god støtte til adresselokaliseringen og kjørevei. I og med at man får både bilen og oppdragets adresse opp i kartet, får man med en gang bekreftelse på at man er på rett vei. Også det at kartet automatisk zoomer seg inn etter hvert som man nærmer seg den aktuelle adressen, er veldig bra.

Daglig leder av Larvik- og Sandefjord alarmsentral, Jan Olav Vagle, mener at kartsystemer inne på alarmsentraler er en nødvendighet, da varslingsdistriktet blir både stort og til tider uoversiktlig sammenlignet med en liten kommune. Vagle sier at Larvik og Sandefjord alarmsentral vil jobbe med de andre kommunene i Vestfold slik at systemet kan bli enda bedre for regionen.
Som man skjønner har investeringen av digitalt kart i utrykningsbilene i Larvik og Sandefjord vært en suksess. Etter hvert som man blir enda mer fortrolig med systemet, vil man kunne utnytte TransMobile i enda bedre grad enn i dag. Dett vil gi en ekstra trygghet for både oss som brannmenn og for våre innbyggere.  

 

Publisert: 03-05-2003

Newer Post

COMMENTS