Brukermøtet 2010 ved Norges brannskole

HomeDiverse

Brukermøtet 2010 ved Norges brannskole

Norges brannskole gjennomførte brukermøte ved skolen 20. mai i år med representanter fra store deler av landets brann- og feiervesen, DSB og NOFO til stede.

Brukermøter har lenge vært en tradisjon ved skolen, og møtet har vært et meget godt kontaktforum mellom skolens kunder og skolens ledelse og personale. Av ulike årsaker har det imidlertid vært et opphold i brukermøtene, og årets møte var derfor et forsøk på å blåse nytt liv inn i denne formen for kontaktflate. Hensikten med brukermøtet er å skape en arena hvor brukerne av skolens tjenester kan komme med synspunkter på de produkter skolen leverer og redegjøre for egne behov med hensyn til utdanning. Møtet gir også skolens ledelse en mulighet til å redegjøre for skolens målsetting og planer.

Godt samarbeid en forutsetning 
Årets møte var lagt opp med en felles del hvor det ble orientert om diverse saker fra skolens og DSBs side. Direktøren ved NBSK, Karl Erik Arnesen startet med å gjennomgå fakta omkring skolens aktivitet det siste året. I innlegget la han stor vekt på viktigheten av samarbeid mellom ulike aktører innen brann- og redningsfagfamilien. Han mener det er en forutsetning for å lykkes for alle parter. Han la også vekt på å forklare hvordan brukernes tilbakemeldinger faktisk behandles og brukes for å sørge for en fortløpende og gjennomtenkt oppdatering av de tjenester skolen leverer. Videre gikk han igjennom skolens planer for aktiviteter de kommende årene med spesiell fokus på utbygningsplanene. Karl Erik Arnesen avsluttet med å understreke at en organisasjon uten visjoner og langsiktige planer vil sakte, men sikkert miste sin betydning og etter hvert forsvinne.
Fra DSB redegjorde avdelingsleder Arnstein Pedersen for forholdene rundt deltidsutdanningen. Dette vakte betydelig engasjement blant tilhørerne, og det ble også hovedtema under den påfølgende paneldebatten. DSB viste til at man fra direktoratets side var stilt overfor et prioritetsvalg med hensyn til tildeling av midler, og de hadde derfor sett seg nødt til å gjøre upopulære valg. Fra brukernes side var det stor frustrasjon over mangelen på langsiktighet fra direktoratet da dette hadde medført problemer ute i operativ tjeneste.

Utvikling av kurs
Del to av brukermøtet var en kompetansedugnad, hvor deltagerne ble satt i grupper for å komme med ideer og forslag til endringer innenfor ulike tema. Temaene som ble gjenstand for diskusjon var:

  • Beredskapsutdanning trinn 3
  • Utdanningsmodellen alarmoperatør
  • Feierutdanninga
  • Forebyggende brannvern
  • Oljevernberedskap

Når det gjelder Alarmoperatørutdanningen, har NBSK fått mandat fra DSB for å gjennomgå dagens utdanningsordning for at kurset i større grad skal kunne ivareta dagens utfordringer for operatørene. Arbeidet har startet, og det er planlagt oppstart av ny kursmodell i juni neste år.
For Beredskapsutdanning trinn 3, har NBSK gjennomført en analyse av dagens utdanning, og denne ble gjennomgått under kompetansedugnaden. Fra gruppens side ble spesielt kriteriene i forbindelse med forkurset viet oppmerksomhet. Enkelte endringer er allerede gjort med hensyn til dette i kurskatalogen for 2011, men det ble etterlyst muligheter for den enkelte brannsjef å vurdere deltagernes brannfaglige bakgrunn og behov for forkurs. Videre ble kursets innhold diskutert og da spesielt mulighetene for å løfte hovedkurset på et strategisk nivå og eventuelt flytte mer av dagens hovedkurs over i forkurset.


 

Opprop til Kystverket
Av spesielle ting som ble tatt opp, kan det nevnes at brukermøtet ble enig om et felles opprop til Kystverket omkring utdanning av IUA-mannskaper. Oppropet som ble vedtatt av brukermøtet ved akklamasjon var:
”Brukermøte ved Norges brannskole viser til St. melding 14 2004/2005 kap. 6: På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
Meldingen konkluderer med at det er et stort behov for kompetansebygging innen strandsoneberedskap/oljevernberedskap og ansvaret for dette legges til Kystverket, 
NOFO og NBSK i felleskap. Brukermøte registrerer at det per i dag kun finansieres opplæring til de IUA som har avtale med NOFO. Brukermøtet etterlyser et opplæringstilbud for alle av landets IUA og ber Kystverket bidra med nødvendige bevilgninger til brannskolen for å kunne gjennomføre dette.”
Flere gode momenter og forslag til forbedringer og endringer kom frem underveis i arbeidet i de ulike gruppene. Oppsummeringer fra dette arbeidet er lagt ut på en egen informasjonsside http://webfronter.com/nbsk/kunde2010/. Her finner du også et møtereferat og besvarelser på spørsmål som kom inn til møtet. 
På tross av lav deltagelse anser NBSK brukermøte for en suksess. Skolen er av den oppfatning at kontakten med brukerne av skolen er avgjørende. Brukermøtet fungerer derfor som et av flere kontaktpunkter for dialog og utveksling av informasjon og erfaringer. Hvorvidt fremtidens brukermøter vil ha samme form som årets gjenstår å se. Evalueringen fra deltagerne, samt NBSK sin interne vurdering, vil være viktige innspill med tanke på fremtidig form og utvikling av møtet..
 

NBSK takker for oppmøtet og engasjementet hos deltagerne og ønsker på gjensyn til Brukermøtet 2011.
 

Hans Mikelborg, seksjonssjef undervisning 
Norges Brannskole

COMMENTS