Brannvesenet i kraftsenteret Askim

HomeMateriell/Stasjoner

Brannvesenet i kraftsenteret Askim

Askim er regionsenter i Indre Østfold, sentralt beliggende ved Europavei i 8 og Østfoldbanen. Glomma renner på sin ferd sørover også innom kommunens vestre side. Denne elvestrekningen kalles også Glommabuen og er en strekning som inneholder et antall krigshistoriske hendelser uten sidestykke i Norge. Tre store kraftstasjoner plotter Askim inn på norgeskartet som en av landets største kraftproduserende kommuner.

Ved «Brannmannen»s besøk til Askim brannvesen blir vi varmt mottatt av brannsjef Bjørn     Pedersen og hans mannskaper. Vi kunne raskt konstatere at brannsjefen med sin dialekt ikke ble å oppfatte som « innfødt østfolding». Dette ble raskt innrømmet og Pedersen kunne fortelle at han opprinnelig var fra Vesterålen og fram til 1999 hadde vært ansatt som brannsjef i Fauske brannvesen i 12 år.

Historikk

Askim brannvesen er ingen «ny etat», forteller leder av forebyggende avdeling, brannmester Roald Christensen. I denne forbindelse viser han til at det den 1. januar 1897 ble iverksatt lov om «alminnelige bygningslovgivning». Allerede den gang var det oppført mange hus langs «Smaalensbanen» (Østfoldbanen) og forholdene tilsa at man snarest mulig fikk disse under kontroll. Den nyopprettede brandkommisjonen holdt sitt første møte 25. januar 1901, fortsetter Christensen, her ble det foreslått å anskaffe to brandsprøyter, (en tolvmanns og en åttemanns), videre 200 meter 2 1/2 toms trykkslanger, to ullseil, sprøitehus og klokke. Omkostningene ble beregnet til kr. 4000,- og utstyret ble innkjøpt 9. juli samme år. I tillegg påla brandkommisjonen alle huseierne i kommunen å anskaffe følgende utstyr: brandstige, brandhake og håndlykt, samt å sørge for oppsetting av brandnumre for hver parsell. Brannvernet i kommunen var dermed formalisert og etableringen av Askim brannvesen var samtidig et faktum.

Beredskap

Den 1. april 1999 ble det opprettet kasernert dagtidsstyrke ved Askim brannstasjon på fem mannskaper, i tillegg to mann ved forebyggende avd. og brannsjef. Disse inngår i en hjemme- vaktordning på kvelds/nattid. I tillegg er det fire vaktlag à seks mannskaper ansatt på deltid med kontinuerlig ukentlig dreiende vakt. Overordnet vakt er inkludert i denne styrken.

Arbeidsoppgaver

I tillegg til de lovpålagte oppgavene utføres eksterne tjenester som brannøvelser og undervisning. Så langt tiden tillater det, utfører vi også en rekke tekniske tjenester for kommunen. Forskjellige   hjelpetjenester overfor kommunens innbyggere legger også beslag på tid, i tillegg skal deltidsmannskapene jevnlig «trimmes». Vår bistand til kommunens tekniske drift håper vi å utvikle ytterligere, sier brannsjefen. Ellers får vi vite at planleggingen av 100-årsjubileumet for Askim brannvesen i 2001 også er godt i gang.

Varsling og alarmering

Varsling om brann og ulykke i Askim skjer over nødnummer 110 til fagsentralen ved Sarpsborg brannvesen. Herfra skjer også utvarslingen av innsatspersonell, overordnet vakt og brannsjef, opplyser leder for beredskapsavdelingen, brannmester Tore Sandem. Og, legger han til, vi er godt fornøyd med samarbeidet og kommunikasjonen til fagsentralen i Sarpsborg.

Avtaler og samarbeid

Utover den generelle bistandsplikten er det inngått formaliserte, gjensidige avtaler som sikrer bistand i akuttsituasjoner med sju av de nærmest liggende brannvesen i regionen. Det er også inngått avtale med Eidsberg brannvesen om bistand ved behov for stigebil. I tillegg finnes det avtale med Oslo brann- og redningsetat hvis det skulle være behov for ytterligere assistanse med stigebil, redningsdykkere etc. Sivilforsvarets FIG- gruppe kan det også trekkes veksler på ved ulike hendelser og ulykker.

Ulykker

Askim brannvesen disponerer «Interkommunal redningsbil» for en del av kommunene i Indre Østfold. Bilen er innkjøpt av kommunene i fellesskap, men «driftes» i dag av Askim brannvesen. Ved behov for hjelp ved ulykker og mindre kjemikalieulykker kan de respektive kommunene tilkalle denne bilen.

Kjemikalieulykker

Mindre kjemikalieulykker takler Askim brannvesen selv, men ved større hendelser er det Sarpsborg brannvesen, som av Statens Forurensningstilsyn er utpekt til å ha spisskompetanse og å gjøre innsats.

Forebyggende

Avdelingen er bemannet og organisert slik at de forebyggende oppgaver som fremgår av FOBTOB’en kan gjennomføres fullt ut. I forbindelse med ulike brannvernkampanjer samarbeider vi med nabokommunene, målet for dette samarbeidet er å gå ensartet ut til samme tid for å «treffe» publikum best mulig, opplyser brannsjefen.
Askim kommune har for øvrig i en tidligere avtale med de fleste av kommunene i Indre Østfold, blitt enige om å samarbeide om brannsyn og andre forebyggende oppgaver. Med bakgrunn i denne avtalen mener jeg vi kan formalisere samarbeidet ytterligere, sier brann- sjefen. Eksempelvis har jeg et ønske om å få etablert et «Forebyggende Senter», her i Indre Østfold og hvor alle kommunene i regionen er representert. Et slikt «Senter» vil bidra til å utvikle et større faglig miljø og dermed en heving av kompetansen. Samtidig vil kvaliteten på det forebyggende arbeide bedres.

Feiing

Den nye feieforskriften som ble gjort gjeldende fra 1. januar 1999 har resultert i at feiing ikke lenger skjer hvert år og at systematisk kontroll og tilsyn er innført. Sammen med kommunene
Skiptvet og Spydeberg har Askim inngått feieavtale med en privat aktør som utfører feiing annet hvert år. Skulle noen huseiere likevel ønske oftere feiing, kan dette avtales med feiermesteren mot ekstra betaling. Omleggingen av feietjenesten har blitt fulgt opp med ulike infotiltak.

«Brannmannen» avsluttet sitt besøk med følgende spørsmål til brannsjefen:

Er   utstyr/materiellsituasjonen tilfredsstillende?
Vi har tilstrekkelig med utstyr. Imidlertid begynner mye av dette å bli gammelt, følgelig har vi bedt om nødvendig økonomi slik at vi kan få startet et program for utskiftning. I denne sammenhengen er det mest behov for ny mannskaps/redningsbil, i tillegg trenger vi ny tankbil.

Er dagens mannskapssituasjon tilfredsstillende?
Deltidsstyrken på 24 mann er tilstrekkelig, men det er litt problematisk å opprettholde     heltidsstyrken grunnet avspasering som følger av hjemmevaktordningen. Her bør vi komme fram til en eller annen løsning.

Hva med internkontroll/kvalitetssikring?
Det er etablert et internkontrollsystem i Askim kommune som skal sikre at alle krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves. For vår del gjenstår en del arbeid når det gjelder å systematisere dokumentasjonen. Ellers har vi kommet i gang med en omfattende fysisk/psykisk test av mannskapene. Testen består i høyde-, klaustrofobi-, styrke- og kondisjonstest. I tillegg testes koordineringsevne og motorikk.

Hva med samarbeidet i regionen?
Ut over det tidligere nevnte interkommunale samarbeide, som for øvrig inkluderer fellesøvelser, har vi også inngått et innkjøpssamarbeid med åtte andre kommuner i Østfold vedrørende bekledning. Dette samarbeidet planlegger vi å utvide til også å omfatte innkjøp av utstyr og materiell.

Eventuelle synspunkter på brannskolen?
Vi er godt fornøyd med brannskolen, både hva angår fagplaner og øvelsesmuligheter. Når det gjelder opplæringen av deltidsmannskapene er jeg noe bekymret når det gjelder kostnadene i denne forbindelsen. Eksempelvis deltok en av våre deltidsmannskaper på grunnkurs siste år, hvor tapt arbeidsfortjeneste utgjorde hoveddelen av kostnadene som totalt beløp seg til kr. 36000,-. I forhold til hva vi rår over av økonomi til denne opplæringen, ser jeg ingen muligheter til å få fullført denne før i 2008. I tillegg skjer det jo en viss utskifting blant disse mannskapene, noe som bidrar til ytterligere kostnader.

Hva med kompetansebevis for utrykningssjåfører?
Er positiv til dette, men det knytter seg relative høye kostnader til denne utdanningen.

Hvilke mål er sentrale for Askim brannvesen?
Våre mål er nedfelt i den strategiske virksomhetsplanen for 1998-2001 og de halvårige virksomhetsplanene. Ellers vil jeg tilføye at vi blir å betrakte som å befinne oss i en oppbyggingsfase, hvor utskiftning av utstyr/materiell og heving av kompetanse står sentralt, avslutter brannsjef Pedersen.

Brannsjef Bjørn Pedersen.

Kommunedata

Antall innbyggere:   …….  13.557
Areal:   …………….     68 km’
Skogareal:   ………….    29 kM2
Jordbruksareal:   ………   22 kM2
Antall § 22-bygninger:    …. 57 stk.

 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS