Brannvern ved varme arbeider – en viktig faktor i brannvernarbeidet!

HomeDiverse

Brannvern ved varme arbeider – en viktig faktor i brannvernarbeidet!

Prosjektet ”Brannvern ved utførelse av varme arbeider” er organisert slik at Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Norges Forsikringsforbund) har gitt Norsk Brannvern Forening i oppdrag å være sekretariat for ordningen. I dette ligger det bl.a. utdannelse av instruktører, informasjon til instruktører, utstedelse av sertifikat etter bestått eksamen og føring av en database der alle sertifikatinnehaverne er oppført. Brannvernforeningen utvikler og selger undervisningsmateriell i forbindelse med ordningen.

Som et rådgivende organ har Finansnæringens Hovedorganisasjon etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra de store forsikringsselskapene, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Brannvernforeningen. De prinsipielle sidene ved ordningen som at alle instruktører og håndverkere må ha et kurs og bestå eksamen, at det er mulig å se video om slokking i stedet for å gjennomføre slokkeøvelse med mer, er det Finansnæringens Hovedorganisasjon som har besluttet. Brannvernforeningen har i disse sakene en rådgivende funksjon, men ingen formell myndighet.

Endringer i ordningen

Rammebetingelsene rundt ordningen har vært endret ved flere anledninger. Det som antakelig oppfattes som verst er det faktum at det er mulig å se på video om slokking i stede for å gjennomføre praktisk slokkeøvelse der slik øvelse er vanskelig å arrangere. Norsk Brannvern Forening mener at det burde være et absolutt krav om praktisk slokkeøvelse. Man lærer ikke å slokke ved å se på video. Dette synet har Brannvernforeningen formidlet skriftlig til Finansnæringens Hovedorganisasjon. Til tross for at avgjørelsen ble som den ble, valgte Brannvernforeningen å fortsette som sekretariat for ordningen. Begrunnelsen for dette er at teorien i de pålagte kursene er viktig å formidle til håndverkerne og vil forhåpentligvis være med på å danne en bevisst holdning rundt brannvern og sikkerhet og et håp om at de fleste instruktørene allikevel arrangerer slokkeøvelse.

Dersom man velger å bruke video i stede for slokkeøvelse, må vær deltaker få utdelt en egen videokassett slik at kursdeltakerne kan repetere innholdet. Ekanger og Rød ser ut til å tro at salg av videoen vil skaffe Norsk Brannvern Forening store fortjenester. Dette er ikke riktig. Det har kostet kr. 150.000,- å produsere videoen. Med en gjennomsnittspris på ca. kr. 56.50 pluss moms vil foreningen aldri få igjen produksjonskostnadene. Den gjeldende prisen er satt for å dekke kopieringskostnader, emballasje med mer.

Det er beklagelig at endringene i ordningen er kjent i byggebransjen før Norsk Brannvern Forening får informert instruktørene. Dette skyldes forhandlinger mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon og byggebransjen med tilhørende ”lekkasje” ut i markedet. Brannvernforeningen har ikke hatt muligheten til å kontrollere dette, og måtte forholde seg til de tidspunkter og konklusjoner som ble formidlet fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Dårlige instruktørkurs?

Norsk Brannvern Forening erkjenner at særlig ett instruktørkurs hadde en kvalitet som foreningen ikke var fornøyd med. Det er muligens dette kurset Ekanger og Rød har deltatt på. Gjennom foreningens kvalitetsikringssystem ble dette raskt tatt hånd om. På hvert kurs gjennomfører Brannvernforeningen en systematisk tilbakemelding fra kursdeltakerne. Det fører for langt å gjennomgå alt dette i denne artikkelen, men hovedtallene ser slik ut:

Spørsmål til kursdeltakere:

Ble dine forventninger til kurset innfridd?

68,2 % svarte ja
15,3 % svarte delvis
14,1 % svarte blankt
  2,4 % svarte nei

For hver forelesning på kurset blir deltakerne bedt om å sette en karakter varierende fra 1 – 5 der 5 er best. Både for utbytte for kursdeltaker og fremførelse av foreleser er gjennomsnittskarakteren 4.

Alt kan selvfølgelig gjøres bedre. Norsk Brannvern Forening arbeider derfor kontinuerlig med kvaliteten på kursene. Brannvernforeningen mener imidlertid at resultatene så langt må sies å være tilfredstillende sett i lys av at instruktørene representerer en målgruppe med høyst forskjellig bakgrunn.

Kontroll av instruktørene

Ekanger og Rød etterlyser kontroll av instruktørene. De økonomiske rammene og mandatet til Norsk Brannvern Forening innbefatter ikke en slik kontroll. På dette punktet baseres det på tillitt til at instruktørene jobber etter de retningslinjene som er gitt. En viss prosentdel av kursdeltakerne får, etter fullført kurs, et skjema som skal sendes inn til Brannvernforeningen. Skjemaet stiller typiske spørsmål som har med kvalitet å gjøre. Pr. dato er det ikke kommet alvorlige klager på de lokale kursene.

Bør brannvesenet trekke seg ut av prosjektet?
Et hvert brannvesen må vurdere hvilke aktiviteter som det skal engasjere seg i. Vi vet at brannvesenet står høyt i kurs i den norske befolkningen. Brannvernforeningen mener derfor at brannvesenets deltakelse høyner kvaliteten på kursene. Foreningen tror at kjøpere av kurs ofte kan deles i to grupper: De som kun vurdere pris og de som vurderer kvalitet. Det er derfor viktig å stå for kvalitet og markedsføre dette til seriøse kurskjøpere. På bakgrunn av dette mener Brannvernforeningen at brannvesnenes kursaktivitet i prosjektet er viktig. Brannvesenet har anledning til å påvirke markedet positivt der kursene inneholder god teori og praktisk slokkeøvelse. I tillegg til at hele prosjektet er begrunnet i varme arbeider, må vi ikke glemme at kursaktiviteten påvirker deltakerne til bedre sikkerhet generelt, både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Seksjonssjef Thor Kr. Adolfsen,
Norsk Brannvern Forening

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS