Brannvern i havgapet

HomeMateriell/Stasjoner

Brannvern i havgapet

Langt ut i havet sørvest for Lofoten ligger øykommunen Røst. Røst kommune er en av landets minste kommuner både i forhold til folketall og flateinnhold. Røst har et deltidsbrannvesen bestående av 16 deltidsmannskaper pluss befal.

Røst kommune har et folketall på ca. 650 innbyggere og et flateinnhold på 11,5 km2. Tar man med flateinnhold i sjø er imidlertid kommunens areal ca. 2100 km2. Røst er en 100 % fiskeriavhengig kommune. Det tradisjonsrike Lofotfiske hver vinter legger grunnlaget for inntektene til befolkning og næringsliv. Produksjonen består stort sett av tørrfisk og saltfisk som eksporteres til Europa.
Brannberedskapen på Røst besto fram til 1986 av en henger, en Magiruspumpe og noen slanger.

Røst brann- og redningsvesen har etter 1986 blitt oppgradert og fremstår i dag som et relativt godt utrustet brannvesen, kommunestørrelsen tatt i betrakting. Årsaken til endringen skyldes først og fremst etableringen av Røst Lufthavn. Røst Lufthavn er en kortbaneflyplass som i dag eies og drives av Avinor. Røst kommune sto som eier av flyplassen fram til 1998 hvorpå staten overtok alle kortbaneflyplassene fra kommunene. Samarbeidet mellom kommunen og Avinor har imidlertid fortsatt og man har i dag samlokalisering av brannstasjon på Røst lufthavn.

Må greie seg selv

I beredskapssammenheng er Røst brann- og redningsvesen i en spesiell situasjon når det gjelder bistand fra andre redningsressurser. Ved større branner eller ulykker vil det være vanskelig å hente bistand fra andre redningsinstanser utenfor kommunen. Siste storbrann i oktober 2003 viste at brannvesenet kun fikk bistand fra Avinor under innsatsen. I andre kommuner vil det være både nabobrannvesen, politi, ambulanse, sivilforsvar og andre hjelpeorganisasjoner på plass i løpet av kort tid. På Røst vil ta flere timer før man kan påregne ekstern bistand. Dette medfører ekstra utfordringer for brannmannskapene ettersom man må ivareta funksjoner som andre instanser normalt skal inneha.

Materiell:

1986-modell Mercedes Unimog 1300 L med 1200 liter vanntank
Lancier frigjøringsverktøy med kombi saks/spreder
3 stk mobile pumper
I tillegg er det skrevet bistandsavtale med Avinor for rekvirering av flyplassens brannbil, en MAN medium Cheeta med 3500 liters vanntank.

Organisering

Brannsjeffunksjonen er tillagt teknisk sjef i kommunen. Teknisk sjef Tom R. Pedersen er nylig kommet tilbake etter permisjon fra stillingen i 1,5 år.  I dette tidsrommet har han vært brannsjef i Alstahaug kommune (Sandnessjøen). Tonny Pettersen er brannmester og brannsjefens stedfortreder. Han arbeider til daglig i brann- og redningstjenesten i Avinor og er deltidsansatt i brannvesenet som ansvarlig for beredskap.
Utrykningsstyrken for øvrig er organisert med fem utrykningsledere. Det er etablert en vaktordning for teknisk vakt i kommunen hvor funksjon som utrykningsleder/befal inngår. Korpset har fire røykdykkere.

Forebyggende

Forebyggende arbeid og tilsyn av særskilte brannobjekt ivaretas av brannsjefen. Det er registrert i alt 19 særskilte brannobjekt etter brann- og eksplosjonslovens § 13. Etter at den nye veiledningen til forebyggendeforskriften ble ferdigstilt, er det grunnlag for revisjon av listen for særskilte brannobjekt. I 2002 ble det utført ca 90 % av tilsynene. I 2003 ble det imidlertid ikke utført tilstrekkelig antall tilsyn på grunn av bemanningssituasjonen, men det tas sikte på å være selvhjulpen med tilsynene i fremtiden. Brannsikkerheten på de særskilte brannobjektene er variabel. En del bygningseiere følger opp tilsynene tilfredsstillende mens andre har liten fremdrift. 

Akutt forurensning

Røst deltar i Salten region når det gjelder akutt forurensning. 12 kommuner rundt Bodø utgjør Salten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (SIUA). Det interkommunale utvalget fungerer godt med årlige øvelser hvor alle deltagende kommuner er representert. I 1998 ble det avholdt en interkommunal oljevernøvelse på Røst hvor det ble simulert et oljeutslipp på Norne-feltet. Oljen herfra drev nordover og traff Røst hvorpå det ble avholdt en aksjon med ca. 50 mannskaper fra de deltagende kommuner.

Samarbeid

Lofotrådet, som er regionrådet for de seks lofotkommunene, har startet et utredningsarbeid med tanke på et interkommunalt brannvesen for Lofoten. Det utredes alternativt andre samarbeidsformer. Brannsjefen i Røst kommune er positiv til interkommunale samarbeidsformer, men stiller spørsmål om Lofoten er den naturlige samarbeidspartner. Dette begrunnes ut fra følgende:

  • Røst og Værøy tilhører 110-sentralen i Bodø, mens de øvrige fire lofotkommunene tilhører Narvik.
  • Røst og Værøy deltar i Salten IUA, mens de øvrige kommunene deltar i Lofoten og Vesterålen IUA.
  • Røst og Værøy tilhører Salten politidistrikt, mens øvrige kommunene tilhører Midtre Hålogaland politidistrikt.

For øvrig er kommunikasjonene (fly/båt-forbindelse) rettet mot Bodø. Alt dette tilsier at man bør fortsette brannvernsamarbeidet med Saltenregionen.

Opplæring/kompetanse

Kompetansenivået blant mannskapene anses som relativt høyt. 75 % av mannskapene har gjennomført Norges brannskoles brevkurs og 5-dagerskurs. Fire mannskaper har røykdykkerkurs. I tillegg har en del mannskaper brann- og havariopplæring gjennom Avinor.
Innføring av deltidsreformen vil medføre store kostnader for et lite korps. Den eneste muligheten til å gjennomføre reformen er etter desentralisert modell. Brannsjefen ser gode muligheter til å få gjennomført reformen. ”- Hvis det er politisk vilje til å oppgradere brannvesenet så mangler det ikke på motivasjon blant mannskapene”, sier brannsjefen.

Fremtidsutsikter

Den største utfordringen i nær fremtid er å få ordentlige stasjonsforhold. På grunn av plassmangel har brannvesenet måtte vike plass til fordel for snøfresere og annet rullende materiell i Avinor. Det finnes to alternative løsninger på stasjonsforholdene. Den ene er at det bygges en ny felles stasjon i samarbeid Avinor. Det andre er at det bygges et garasjeanlegg for kommunale kjøretøy hvor brannstasjon inngår. Det siste kan også være med på forbedre innsatstiden ettersom denne kan bygges midt på øya, i motsetning til alternativ 1 hvor dette blir på nordenden av øya.
Så lenge det bor folk på Røst vil det være behov for et brannvesen på øya. På grunn av lang avstand til nabokommunene vil man fortsatt være avhengig å ha en oppegående beredskapsstyrke i kommunen. Det vil derfor være naturlig at man satser på lokal forankring av de viktigste funksjonene i brannvesenet. Samarbeidsfeltene vil derfor være innenfor sambruk av ressurser med Avinor. Innenfor forebyggende vil det være naturlig å søke samarbeid med større brannvesen i regionen.

 

Publisert: 02-03-2004

COMMENTS