Brannsjefen ansvarlig

HomeDiverse

Brannsjefen ansvarlig

Veiledningen for røyk- og kjemikaliedykking sier i 4.2 at røykdykkere i brannvesen må gjennomgå en kvalifiserende utdanning

Med kvalifiserende utdanning menes den ordinære yrkesutdanningen personell i de kommunale brannvesen skal gjennomføre for å utøve nærmere angitte oppgaver og funksjoner i brannvesenet.

Videre står det i 3.2 i samme veiledning at personell som ikke har gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, må kunne dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå i et røykdykkerlag. Brannsjefen er ansvarlig for å vurdere om kompetansen er god nok. Er det tvil om kvalifikasjonene er tilfredsstillende bør vedkommende ikke utføre røyk- eller kjemikaliedykkertjeneste.

Dagens situasjon er at brannvesen lærer opp sine røykdykkere på ulike måter, noen sender mannskapene konsekvent på et to ukers røykdykkerkurs mens andre kjører en kortere intern opplæring. Men hva er å betrakte som tilstrekkelig kompetanse og hva bør ligge til grunn som basiskompetanse før man setter folk i innsats som røykdykkere? Vi rettet spørsmålet til sjefsingeniør Hans Kr. Madsen i DSB.
– Vi er opptatt av at man ikke bare ser isolert på hvor lang opplæring hver enkelt har, men like viktig her er den samlede summen av øvelser, erfaring og kunnskap. Det er ingen forskriftsbestemmelser som regulerer hva kompetansen for røykdykkere spesifikt skal inngå. Opplæringen av røyk- og kjemikaliedykkere vil i fremtiden inngå i yrkesutdanningen for brannkonstabel.

– Med begrepet kvalifiserende utdanning mener vi at brannmannskaper skal ha egen røykdykkeropplæring før de settes inn som røykdykkere, og dette kan bety alt fra intern opplæring til to ukers kurs på brannskolen. Her er den lokale brannsjefen som må gjøre en vurdering av tilstrekkelig kompetanse med bakgrunn i kravene i internkontrollforskriftens § 5 som gjelder dokumentasjonsplikten som knytter seg til risikofylte arbeidsoperasjoner som røyk- og kjemikaliedykking.
– Det er heller ingen begrensninger på hvor tidlig man kan settes inn som røykdykker, dette avhenger igjen av om man har tilstrekkelig kompetanse, sier Madsen.
   


”Brannmannen” tok kontakt med fire yrkesbrannvesen for å høre hvordan de praktiserer røykdykkeropplæringen. Her er svarene:

Brannsjef Olav Hansen, Risør brannvesen.

Risør brannvesen har totalt 24 brannmannskaper hvorav 11 er heltidsansatte og 13 er deltidsansatte. Risør har en utrykningssmodell med to mann døgnkasernert hvorav en er utrykningsleder og en er røykdykker samt to mann på hjemmevakt hvor en av disse er røykdykker og den andre er pumpemann.
– De fleste av våre mannskaper har godkjent røykdykkerkurs i regi av Norges brannskole. Vanligvis går det en liten periode før vi får sendt nye mannskaper på røykdykkerkrus, men etter utført kurs brukes de som røykdykkere. Vi har vært rimelig heldige med nyansettelsene i de siste årene fordi vi har fått tak i personer som har vært ferdig utdannede, men det vil helt klart være en kjempeutfordring for oss å lære opp helt nye folk uten noe utdannelse innen yrket. I dag nærmest ”støvsuger” vi markedet for å finne kvalifisert personell.
– den største utfordringen i dag har vi i ferietiden, men dette har vi klart å løse ved at både brannsjef, vikarer og en fast ansatt vikar alternerer mellom vaktlagene slik at røykdykkertjenesten dekkes opp.
– skal vi helt slavisk følge modellen med to års systematisk opplæring, vil dette bety at vi må gå inn i et samarbeid med andre brannvesen i regionen. For et lite brannvesen er det helt umulig å gjennomføre dette selv.
– et annet nytt problem er at grunnkurset som inkluderer både røykdykkerkurs og kjemikaliekurs er utvidet til åtte uker. Å sende deltidsansatte av gårde så lenge, er problematisk både i forhold til deres hovedarbeidsgivere og deres situasjon privat. Her burde det være mulighet for å dele opp kurset i flere bolker, sier Olav Hansen til ”Brannmannen”.   

Brannsjef Alfred Sture Johansen, Bodø brannvesen

– Vi sender våre nyansatte på eget røykdykkerkurs i Tjeldsund og dette skjer vanligvis når de har vært i brannvesenet i to år. Da har de gjennomgått grunnopplæring. I mange tilfeller har vi ansatt ferdig utdannede brannmenn fra Forsvaret, men her har vi vært nødt til å gå i dialog med Norges brannskole om deres kompetanse er god nok ved opptak til andre kurs. Så langt har dette gått greit så lenge vi kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon.
– Vi har egen godkjent instruktør i brannvesenet og vi kan derfor kjøre røykdykkerkurs selv, men vi har funnet det både praktisk og regningssvarende å sende folk på kurs på Norges brannskole, sier Johansen.  

Brannsjef Svein-Erik Kloumann, Lillehammer og Øyer brannvesen:

– Hos oss gis de faste mannskapene eget røykdykkerkurs og øvelser før de blir satt inn som røykdykkere i utrykningsstyrken. I våre vaktlag som består av fem mann, rulleres det på oppgavene. Vi søker å finne vikarer med kompetanse til å kjøre stor bil og disse går da inn på vaktlagene som pumpemann/sjåfør, ikke som røykdykkere.
– Vi har en stasjon med deltidsansatte og her har vi tatt konsekvensen av at vi ikke kan dokumentere en særskilt opplæring og derfor har vi lagt ned røykdykkertjenesten der.
– Så lenge det ikke er klart definert hva som legges til grunn for kravene om tilstrekkelig kompetanse, så må vi bruke tid på å vurdere dette og lage våre egen bestemmelser, sier Klouman.

Sverre Junker, leder av beredskapsavdelingen, Asker og Bærum brannvesen:

– Vi legger til grunn dimensjoneringsforskriften for opplæring av våre mannskaper og vi prøver å etterleve veiledningen for røykdykking, men i ferieperioder kan det skje unntak.
Alle våre fast ansatte mannskaper gjennomgår to års systematisk opplæring, men det gis lov til å bruke disse mannskapene til røykdykking før denne perioden er ute, hvis de blir godkjent av brannmesteren som er vedkommendes overordnede. Det hender at vikarer som skal tjenestegjøre i ABBV i 15 måneder, som er maksimal tjenestetid for vikariater, får intern opplæring og gjennomfører et internt røykdykkerkurs som går over en uke. Deretter gjennomgår de et visst antall øvelser før de blir internt godkjent som røykdykker av sin brannmester. Alle øvelser dokumenteres selvfølgelig. Når det gjelder øvelser har vi en fordel ved å ha eget øvelsesområde med gode fasiliteter for å øve røykdykking.
– Dette opplegget har vi kjørt i flere år og vi har ikke fått noen merknader fra DBE når de har utført sine tilsyn hos oss, sier Sverre Junker til ”Brannmannen” 
 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS