Brannmannskaper styrker akuttberedskapen

HomeDiverse

Brannmannskaper styrker akuttberedskapen

Norsk Luftambulanse og seks kommuner i Troms går sammen om å redde liv. Utdannede førstehjelpere skal være med i en vaktordning på hele 13 steder i Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa og Dyrøy.

Unikt sikkerhetsnett i Troms

Bakgrunnen for det unike prosjektet er at i store deler av Norge kan medisinsk hjelp være langt unna når det haster. Det skyldes blant annet at ambulansetjeneste og legevakt sentraliseres. Dette har de aktuelle kommunene tatt konsekvensen av. Anført av lokale ildsjeler i samarbeid med Norsk Luftambulanse har prosjektet ”Mens du venter på ambulansen” blitt en realitet.
– Dette bringer hjelpen nærmere befolkningen i kommunene. Det er gjennomført et omfattende opplæringsprogram for utvalgte medlemmer av det frivillige brannvesenet som deltar i ordningen. Disse har fått god trening, og er utstyrt med blant annet hjertestarter og oksygen, sier divisjonsdirektør Lilly Ann Elvestad i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Raskere hjelp
Førstehjelperne er brannmannskaper som er tilknyttet de lokale brannstasjonene i området og disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og legevakten på Finnsnes. De vil bli sendt ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse og lege.
Ambisjonen for prosjektet er å få på plass et system som sikrer befolkningen i området raskere hjelp dersom de blir akutt syke eller alvorlig skadet. I gitte situasjoner kan nærmeste ambulanse være langt unna. Derfor er det viktig å ha lokale mannskaper som kan rykke ut og gi livsviktig hjelp, sier Elvestad.

God beredskap
Det er 20.000 innbyggere i regionen som omfattes av prosjektet. Legevaktordningen er endret, og nærmeste lege er på Finnsnes. Det er beredskap med ambulansehelikopter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.
– Ambulansetjenesten ivaretar beredskapen godt, men nærmeste bil kan likevel være langt unna. Ventetiden kan bli lang for de av oss som blir rammet av akutt skade eller sykdom, sier Thomas Hansen. Sammen med May-Lill Klaudiussen tok han initiativet til å få på plass dette sikkerhetsnettet i Midt-Troms. 
– Stadig flere sykdomstilstander kan behandles tilfredsstillende hvis pasientene får hjelp raskt. Hjerneslag er ett eksempel, hjerteinfarkt et annet. Rask og riktig behandling er avgjørende for å redde liv og helse, sier Hansen.

Trygt og godt
Foruten å bidra med livreddende tiltak og utstyr, har førstehjelperne en annen viktig funksjon. Når akutt sykdom eller skade oppstår, skaper dette ofte både redsel og fortvilelse. Å ha noen hos seg i ventetiden kan oppleves som veldig trygt og godt. Førstehjelperne i Troms kan trå til med livreddende tiltak når det trengs, og de kan være viktige støttespillere i en lang ventetid.

Stor entusiasme
I Norge er prinsippet at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester. Det er derfor nødvendig å finne løsninger som kompenserer for sentraliseringen. Prosjektet i Troms er bygd opp etter mønster fra andre land med lange avstander og spredt befolkning. I Sverige har man innført modellen med stor suksess. 
– Pilotprosjektet er et ”spleiselag” mellom kommunene og Norsk Luftambulanse, men har først og fremst vært mulig å gjennomføre takket være lokale ildsjeler og brannmannskapenes positive innstilling. Vi opplever stor entusiasme fra samtlige aktører som er med i ordningen, sier Elvestad. Hun mener tiltaket harmonerer godt med Norsk Luftambulanses formål.

Eksempel til etterfølgelse
– Vi har som mål å redde liv og helse. Prosjektet ”Mens du venter på ambulansen” er et pilotprosjekt for en tjeneste som folk i store deler av Norge kan få glede av. Når man har fått erfaringer fra Troms kan systemet også innføres i andre deler av landet. Utrykningsetatene kan slik bli en mer systematisk integrert del av den livreddende akuttmedisinske kjeden, sier Lilly Ann Elvestad.

Tekst: Tom Hanssen
Gjengitt med tillatelse av Stiftelsen Norsk Luftambulanse


”Mens du venter på ambulansen”

  • Et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig syke eller skadde pasienter inntil profesjonell hjelp fra ambulanse/ambulansehelikopter kommer fram.
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utdannet og utstyrt i alt 140 førstehjelpere i 13 brannkorps i Midt-Troms. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og sendes ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens pasienten venter på ambulanse eller helikopter.
  • Prosjektet er et spleiselag mellom kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa og Dyrøy og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 

COMMENTS