Brann på Ulven statlige ventemottak

HomeBrann

Brann på Ulven statlige ventemottak

6. juli klokka 01.21 fikk Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) melding om brann i et søppelstativ på Ulven statlige ventemottak. Ventemottaket ligger på Lierskogen i Lier kommune, mellom Drammen og Asker. I utrykningstid og avstand er det litt nærmere Asker enn Drammen.

Vi fikk tidlig beskjed om at brannen var påsatt og at det var bråk og opptøyer på mottaket. Det ble kastet brennende gjenstander og det ble utøvd hærverk på bygninger og biler. Vi rykket ut med mannskapsbil (D 2-1) med fire mann og tankbil (D 1-4) med to mann. På grunn av meldingens innhold rykket også undertegnede som overordnet vakt (D 0-1) ut. Politiet var til stede ved ventemottaket.

Ved framkomst fikk vi beskjed om at hvis vi rykket inn for å slukke brannen ville beboerne utøve motstand. Vi ble derfor vi enig med politiet om at vi skulle trekke oss tilbake med biler og mannskap, ut av syne for beboerne for ikke å provosere. Søppelstativet brant, men det var ikke fare for spredning til annen bebyggelse. Det ble truet med å sette to bygninger i brann så jeg ba om assistanse fra Asker og Bærum brannvesen (ABBV) slik at det var to enheter til stede. ABBV kom med en mannskapsbil (A 1-1) og fire mann. Denne ble stående i beredskap på Lierskogen, ca 1 km unna ventemottaket.

Væpnet aksjon
Politiet opplyste tidlig om at de hadde en væpnet aksjon. Det tre nødetatene hadde god dialog og det ble i samarbeid med politiet laget en plan for å ivareta sikkerheten til brannmannskapene ved en eventuell innsats. Vi skulle ikke iverksette innsats før de hadde kontroll på de beboerne som lagde bråk. Situasjonen roet seg noe ned og tankbil 1-4 ble sendt tilbake til hovedstasjonen. Stasjon 4 – Sande brannstasjon – ble utalarmert og sendt til hovedstasjonen for å ivareta beredskapen. Jeg dro selv ned for å informere mannskapene fra Sande og organisere beredskapen. Klokka 02:20 ankom fem mannskaper fra Sande til Drammen brannstasjon slik at det totalt var ni mann som skulle organiseres i ny beredskap.
Det ble avholdt et ”mini LRS” i alarmsentralen med operasjonsleder 112, koordinator 113 og vaktleder 110 for å få oversikt over ressurser som var i innsats og hvilke ressurser som var tilgjengelig.

Etter forespørsel fra AMK fraktet vi beredskapshengeren til sykehuset ut til Ulvenveien med en liten bil (D 2-2).  Selv dro jeg tilbake til ventemottaket.
Politiet gjorde en god jobb med å roe situasjonen og vi kunne senke beredskapen slik at ABBV ble dimittert og dro tilbake til Asker klokka 04:13.
Klokka 04:44 dro D 2-2 og D 0-1 tilbake til brannstasjonen. Etter ønske fra politiet ble D 2-1 med 4 mann igjen ved ventemottaket.

Situasjonen tilspisser seg
Første natten var vi ikke i innsats, men neste dag forberedte vi og planla ut fra de informasjonene vi hadde. Vi fikk opplyst om at det var ca 140 beboere, alle voksne menn, hvor ca 30 av dem var med i opptøyene. Disse beboerne bodde i tre store brakker (gamle militære kaserner). Det var noen kvinner blant beboerne, men disse bodde i et eget hus på yttersiden av leieren. Det var ingen barn i leieren.
Vi hadde bil og mannskap til stede ved ventemottaket hele neste dag. I løpet av dagen fikk vi komme inn på området og det ble oppdaget sabotasje på alarmanlegget. Dette ble reparert av Eltek AS sammen med vår utrykningsleder. 
Ca klokka 18:00 overtok utrykningsleder fra hovedstasjonen ansvaret sammen med tre deltidsmannskaper fra stasjon 8 (Øvre Eiker brannstasjon) og bil D 8-1.

Hydranten på plassen ble testet, men den var uten vann og det ble derfor satt ut en pumpe ved en bekk ca 250 meter unna. Det ble lagt en ferdig sammenkoblet 65 mm slange fram til hovedporten.
UDI og politiet avholdt flere møter med beboerne i løpet av dagen. Det ble stilt krav til UDI fra beboerne om at de ville ha et annet sted å bo og bedre mat. Hvis ikke vil det bli satt i gang en aksjon.  Det ble truet med å sette to av bygningene i brann og det gikk rykter om at de hadde fått tak i brennbar væske. Fristen for å tilfredsstille kravet var midnatt samme natt. 
Vi hadde god dialog med politiet og sikkerheten til brannmannskapene ble på vurdert på nytt. Det var enighet om at politiet skulle gå først inn på området og sikre dette før vi rykket inn.

D 0-1 ba om assistanse fra ABBV, de ankom med mannskapsbil (A 1-1) og fire mann. I tillegg var tankbil fra ABBV på vei.
Under et møte med beboerne fikk de beskjed om at kravet ikke ville bli innfridd av UDI og en av beboerne ble arrestert.
Situasjonen forverret seg raskt og de neste 15 – 20 minuttene ble det veldig hektiske. Mange meldinger gikk fram og tilbake og mange ting skjedde samtidig.

Brann i tre bygninger
På grunn av arrestasjonen ble stemningen veldig amper og opprøret tok seg opp. Det var mye roping og skriking ute på plassen. Like etterpå gikk brannalarmklokkene og etter noen sekunder varslet politiet om røykutvikling i bygning 1 og 2. Klokken var da ca 23:40. Politiet gikk inn på området og sikret det raskt og effektivt. Etter en liten stund kunne begge brannbilene rykke inn og begynne slukking på bygning 1 (DRBV) og bygning 2 (ABBV).  Det var allerede stor røykutvikling og det var ikke tvil om at det var en unormal brannutvikling fordi den utviklet seg veldig fort.
Mannskapene som var i innsats på bygning 1 iverksatte røykdykkerinnsats og greide å slukke brannen før den ble overtent. I ettertid viste det seg at flere dører og vinduer var lukket og av den grunn fikk sannsynligvis ikke brannen utvikle seg like fort som i de andre to bygningene.
Bygning 2 var overtent i løpet av kort tid og det var ikke mulig å sette i gang sikker røykdykkerinnsats. Hovedoppgaven ble sikring av administrasjonsbygningen som lå like ved.

Samtidig med at innsatsen ble iverksatt på bygning 1 og 2, varslet politiet om at det også brant i bygning 3. Alle mannskaper og biler var allerede i innsats så i denne bygningen fikk brannen utvikle seg uhindret inntil mer ressurser ankom. Det var ikke fare for spredning til andre bygninger. ABBV tilbød assistanse og de ankom med mannskapsbil A 1-3 med fire mann pluss høyderedskap ca 20 minutter senere. Bygning 3 var fullstendig overtent og A 1-3 fikk i oppdrag å sikre skogen bak bygningen da en skogbrann var i utvikling. Høyderedskapen fikk i oppdrag å sikre taket på administrasjonsbygningen.

Stasjon 3 i DRBV – Sylling – ble utalarmert og overtok etter hvert ansvaret for bygning 3.
En stund var det noe usikkerhet om det fantes personer inne. Slik brannene utviklet seg hadde vi ingen mulighet til å gjennomsøke de to overtente bygningene. De fleste beboerne hadde med seg sine kofferter som kunne tyde på at brannene var varslet i forkant. Dette indikerte at det var liten sannsynlighet for at det var mennesker igjen i bygningene. Under slukkearbeidet hadde politiet full kontroll på beboerne og vi var aldri truet under innsatsen.

Brannsjef Anne Hjort, som hadde overordnet vakt i Asker og Bærum (A 0-1), ankom og tok kontakt med D 0-1. Hun fikk i oppdrag å være bindeleddet mellom D 0-1 og skadestedsleder fra politiet. Det var dårlig radiodekning i området så kommunikasjonen foregikk på mobiltelefon eller direkte tale. 
Vi fikk raskt kontroll over brannene og ca klokka 00:30 kunne biler og mannskap fra ABBV dra hjem til sine brannstasjoner.
Etterslukking foregikk utover natta og neste dag.

Hovedfokus å sikre mannskapene
Mitt hovedfokus under hendelsen var å sikre mannskapene slik at de ikke ble utsatt for angrep fra de aggressive beboerne.  I Brannmannen nr 3, 2010, skrev Elsa Maréchal en artikkel om hvordan innsatsmannskaper blir angrepet under innsats i Paris. Dette og andre presseoppslag fra utlandet om samme tema gjorde at sikkerheten var hovedfokuset under aksjonen. 
Det var god dialog med skadestedsleder i politiet under hele hendelsen og vår sikkerhet ble godt ivaretatt. Politiet brukte Sampol (Nødnett) under aksjonen og mitt inntrykk var at dette fungerte utmerket. Vi brukte analogt samband og jeg savnet muligheten til å ha felles innsatskanal med politi og helse. Dette hadde vært en perfekt aksjon for å bruke Nødnett til samhandling med ABBV og de andre nødetatene. Jeg gleder meg til Nødnett kommer til oss i DRBV!

På tross av forskjellig samband fungerte samarbeidet med de andre nødetatene veldig bra. Vi hadde tett dialog fram til brannene startet og var godt informert om både politiets og ambulansens ressurser og planer.
I Buskerud er alarmsentralene samlokalisert i Politihuset i Drammen. Under aksjonen fikk jeg god informasjon gjennom 110-sentralen så det var tydeligvis en god informasjonsflyt mellom alarmsentralene.

Det er ikke ofte man får muligheten til å forberede seg til en varslet brann. Slik sett skulle man tro at det var mulig å redde mer materielle verdier ved at vi var til stede og godt forberedt. Brannene utviklet seg unormalt fort fordi det ble brukt brannfarlig væske, sannsynligvis diesel. Dette gjorde at to av bygningene brant helt ned og en fikk stor skade.

Fra stasjon 8, som slukket brannen i bygning 1, var det deltidsmannskaper med en heltids utrykningsleder som kom i direkte røykdykkerinnsats. Disse har i ettertid uttalt at de opplevde innsatsen som meget spesiell, men de følte aldri sin sikkerhet truet.
Vi har godt samarbeid med ABBV og gjennom årene har vi hatt flere hendelser hvor vi har samarbeidet. Mannskapene er faglige dyktige og utførte sine oppgaver raskt og effektivt. Takk til ABBV for godt samarbeid og god hjelp!

Odd Ellingsen, overordnet vakt. 
Drammensregionens brannvesen IKS

COMMENTS