Beredskapsforum

HomeDiverse

Beredskapsforum

For å styrke samarbeidet mellom de etater som er involvert i redningsarbeid, har man dannet et beredskapsforum på Romerike. Forumet er en uformell gruppe av ledere fra nødetatene, Akershus universitetssykehus og Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt. Sammen drøfter de og løser problemer innen redningsarbeidet på Romerike.

Samarbeidsforumet har som målsetning å arbeide for styrking av redningstjenesten og beredskapsarbeide. Forumet møtes ca. annenhver måned til møter hos hverandre. Antall personer fra hver etat varierer etter aktuelle saker og behov.
Initiativet til forumet kom fra direktør Arne Lie ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) for fire år siden. Etter at forumet kom i stand har man sett flere eksempler på at problemer har blitt løst ”over bordet der og da”. Et eksempel på dette var når ønske om varmetelt til bruk ved kompliserte ulykker kom. Dette ble løst nærmest umiddelbart ved at Ahus kjøpte inn teltet med den eneste forutsetningen at det skulle merkes med Ahus.

Direktør Arne Lie sier selv blant annet dette om erfaringene med forumet:
– Mine erfaringer knyttet til forumet er at den rette ledermiksen i en passende ubyråkratisk organisering og med visse fullmakter, kan skape viktige resultater på kort tid. Fraværet av revirtenkning samt gjensidig tillit og respekt er basis i dette. Gruppa har lang fartstid i redningstjeneste og nødetatssammenheng og summen av kompetanse og raushet er stor, sier Lie.
Brannsjef Bjørn Bakkhaug fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen har også bare gode erfaringer:
– Jeg har hatt stor nytte av beredskapsforumet både i form av konkret ny kunnskap om andre beredskapsetater og ikke minst ved å bli bedre kjent med lederne i samarbeidsetatene. Til dels store og kostnadskrevende beslutninger blir gjort ”over bordet der og da” uten byråkratisk tidsspille.

– Jeg ser på det å utvikle et tettere og mer smidig samarbeid på beredskapsområdet i hele regionen som den viktigste oppgaven for beredskapsforumet. Vi har utrolig mye ressurser her og vi kan takle hva som helst av innsatser dersom vi har et enkelt og robust samarbeid, sier Bakkhaug som på det sterkeste anbefaler andre distrikter å kopiere ideen.
Deltagerne i forumet har på bakgrunn av de gode erfaringene også gjort et forprosjekt om etablering av ressurssenter som en forsterkning til den eksisterende redningstjenesten. Oppbyggingen av et ressurssenter skal skje på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser og angitt assistansebehov for tilleggsmateriell og personell fra den enkelte nødetat ved de aktuelle hendelser.

Forprosjektgruppen mener at en etablering av et slikt system vil bedre beredskapen betraktelig i hvert fylke og gi et stort potensiale i besparelser for nødetatene da mengden tilleggsmateriell kan begrenses ved at det settes i et felles beredskapssenter til avbenyttelse for flere nødetater i samme distrikt.
Beredskapsforum Romerike har på bakgrunn av forprosjektet kommet til at man vil anbefale DSB å etablere en prosjektgruppe som skal jobbe videre med ideen.
 

Publisert: 03-07-2004

COMMENTS