Bekymret over brannpersonalsituasion

HomeDiverse

Bekymret over brannpersonalsituasion

I et brev til Hadsel kommune ser Melbu og Omegn Lokalutvalg med bekymring på at det ikke er orden på personalsituasjonen ved Melbu brannstasjon. Som et minstekrav burde Direktoratet for brann og elsikkerhets krav til bemanning er i orden. Lokalutvalget ber om fortgang i denne saken, fremgår det av skrivet.

Kommunestyret har vedtatt en brannordning på Melbu i tråd med DBEs krav som tilsier 12 brannkonstabler. I dag er det kun 7 konstabler og slik har det vært i flere år. – Av budsjettmessige årsaker har det i en lengre periode ikke vært rom for å ta inn flere, forteller brannsjef Brynjulv Øverby til Vesterålen Online. Etter at brannordninga ble revidert 1. halvår i fjor ble det imidlertid iverksatt et arbeid med utlysning av de 5 siste stillingene. Vi fikk også kvalifiserte søkere. Regnskapstallene pr. 1. oktober i fjor viste imidlertid til et overbruk i teknisk sektor. Da kunne ikke jeg iverksette tiltak som ville bidra til en økning i overforbruket Forholdet ble bekreftet av teknisk styre i januar, da de vedtok at tilsetting ikke skulle iverksettes. – Forholdet er i strid med kommunestyrets vedtatte brannordning.

Samtidig er det i tråd med den økonomiske situasjon,
fortsetter Øverby. Det samme forholdet gjelder på Stokmarknes. Her skal det være en vaktordning som krever 4 mann pluss overordnet vakt. Teknisk styre har besluttet en vaktordning med 3 Mann pluss overordnet vakt Alle sektorer i kommunen sliter med dårlig økonomi, avslutter Øverby.

Risikerer 30.000 i månedsmulkt

DBE kommer til å ilegge Hadsel kommune mulkt hvis ikke kommunestyret omgjør sitt vedtak om å drive brannkorpset på et nivå som ikke tilfredsstiller brannforskriftens krav. Hadsel mangler åtte mann i korpsene på Melbu, Innlandet og Stokmarknes.
DBE har lenge vært misfornøyd med Hadsel kommunes satsning på brannvernet. I 1999 søkte Hadsel kommune om dispensasjon for å drive med et lavere antall personell, en søknad DBE avslo. Kommunen anket til departementet, men også her ble det avslag.
Og når kommunestyret 21. januar i år fattet et vedtak om at brannordningen skal ligge under forskriftens nivå, begynte begeret å fylles for direktoratet som skal se til at innbyggerne får den brannsikkerhet de skal ha. «Kommunen ignorerer avslaget på klagen, og dette kan ikke aksepteres» heter det i brevet fra DBE.Overingeniør Peter Due i DBE var på tilsynsbesøk i Hadsel 19. mars. I hans rapport påvises det i alt ni avvik som blant annet handler om mangler på sambandet til røykdykkerne, samt manglende kompetanse hos en rekke av nøkkelpersonellet i branntjenesten. Det mangler også
personell til å besette en del av stillingene som er viktig for kommandostrukturen i tjenesten.
Disse avvikene får kommunen fire måneder på seg til å rydde opp i. Men kommunestyrevedtaket om å ikke følge forskriften hva bemanning angår, vil vi ha en tilfredsstillende tilbakemelding på innen 1. mai. Får vi ikke det, ilegger vi Hadsel kommune en månedsmulkt på 30.000 per måned med virkning fra 1. juni, sier Due til Vesterålen Online.

Frustrerende situasjon

Igjen vurderes døgnkaserneringen av brannmannskapene på Notodden. Det er en situasjon som mannskapene etter hvert har blitt vant til. Notodden brannvesen har i dag en brannordning med tre mann døgnkasernert og en mann på hjemmevakt. Nå ønsker politikerne å se på muligheter for å endre på beredskapen.
Notodden har 8300 mennesker i tettstedet noe som ifølge forskriftene kun krever døgnkasernering. Men en overgang til dette influerer på en rekke andre forhold. En konsulentrapport sier at kommunen kan ha kun dagkasernering, men innsatstidene må overholdes og her støter man på problemer.
Flere av brannmennene bor i dag opptil 10 minutters kjørevei unna brannstasjonen. På kveld og netter vil vi ikke kunne greie innsatstider på 10 minutter til sykehuset og industriparken. Generelt må vi regne med at innsatstiden øker med minst fem minutter, sier tillitsvalgt Ole Christian Rønning til «Brannmannen».En eventuell dagkasernering kan bety store kostnader til sprinkling på sykehuset. En annen mulighet er å flytte brannstasjonen fra flyplassen hvor den er i dag og nærmere sentrum, men da vil brannvesenet miste en del inntekter fra oppgaver på flyplassen. Brannvesenet vil også miste en del andre inntekter fra matkjøring, trygghetsalarmer og bilvask for kommunen.
– Vi har hatt denne situasjonen med vurdering av dagkasernering i årevis. Tidligere har det endt med at brannvesenet har blitt tilført penger, men det er frustrerende å ikke vite hvordan var fremtid ser ut. Vi ønsker selvfølgelig fortsatt døgnkasernering på Notodden, men det er vanskelig å dokumentere hvor mye en ordning med dagkasernering vil koste med hensyn til blant annet overtidsmidler. Dessuten vet vi ikke hvordan vi skal løse innsatstidene, sier Rønning.

Leder av beredskapsavdelingen i Notodden brannvesen, Torgeir Kittilsen sier til «Brannmannen» at kommunen har uttrykt verdien av fortsatt degnkasernering og brannvesenet har derfor et godt håp om å beholde denne ordningen. Men Notodden kommune har i likhet med mange andre kommuner veldig dårlig økonomi og vi må derfor akseptere at politikerne ønsker å foreta en vurdering også av brannvesenet, sier Kittilsen.
Etter at saken har vært debattert flere ganger i kommunestyret, avventer man nå en rapport som skal legges fram i slutten av mai. Den interne rapporten skal ta for seg konsekvenser ved overgang til dagkasernering.

 

Publisert: 03-03-2003

Older Post

COMMENTS