Avlønning for deltidsansatte

HomeDiverse

Avlønning for deltidsansatte

Etter voldgiftsdommen i fjor høst hvor det ble bestemt at de tidligere frivillige brannfolkene skulle ansettes i kommunene, har problemene tårnet seg opp rundt spørsmålet vedrørende avlønningen av disse.

En reduksjon av timelønnen fra kr. 85 til kr. 76 er et av resultatene hvis man skal følge Kommunenes Sentralforbunds (KS) påstand. Reduksjonen kommer som en følge av bruken av en høyere årsverktimetall enn tidligere. KS har tatt utgangspunkt i årsverktimetallet for ansatte i heltidskorps. Norsk Kommuneforbund (NKF) avviser dette og viser til at det reelle årsverktimetallet må være 2080 timer i stedet for 2184 eller 2366 timer.

Problematikken rundt avlønningen av deltidsansatte brannfolk har utløst stor frustrasjon og sinne. Deltidsansatte brannfolk har samme risiko som heltidsansatte brannfolk og det er umoralsk av KS å foreslå en reduksjon av timelønnen samtidig som kravene til opplæring og beredskap øker. Det er også et paradoks at KS imøtegås av brannsjefer som uttaler at det vil bli praktisk talt umulig i fremtiden å ansette brannfolk hvis ikke vilkårene gjøres bedre enn de er i dag.

Redusert beredskap

I enkelte kommuner har de deltidsansatte brannfolkene gått til det skrittet å legge fra seg lommevarslerne i protest. Ved utkalling her, må de ringes opp på telefon for å møte.
Enkelte brannsjefer har prøvd seg med å bruke utskrivningsparagrafen §4-4 i forskriften om organisering og dimensjonering av brannvesen. DBE avviser at denne paragrafen er ment for situasjoner av tariffmessig art. I den tidligere avtalen for frivillige brannfolk, var det en fast godtgjørelse på kr. 6200 for å bære lommevarsler. Den bestemmelsen faller nå bort og skal kompenseres i form av avlønning i brøk av heltidsstilling. Vakttillegget vil differensiere ut fra fastsettelse av lønnstrinn. Jan Tore Strandås i forhandlingsavdelingen i NKF råder sine medlemmer til å forkaste ansettelsesvilkårene hvis de ikke er tilfredsstillende. Reduksjonen i timelønnen kan kompenseres ved en kraftig oppjustering av godtgjørelsen for lommevarsler. Standardkravet bør i så fall ligge på minst kr. 20.000 i året. Alternativet er å ikke beholde ordningene med slike varslingsordninger på fritiden. Hjemmevaktbestemmelsen gjelder for vaktuken.

Strandås uttaler at KS har vist minimale kunnskaper om branntjenesten i tidligere forhandlinger. KS har også bevisst trenert arbeid gjennom arbeidsrettssaker.
Et brannutvalg skal nå gjennomgå alle forhold knyttet til den nye forskriften og brannvesenets nye arbeidsvilkår. Dette arbeidet skulle allerede vært startet, men så er ikke skjedd, fordi KS er ansvarlig for oppstart av utvalget. «Brannmannen» har vært i kontakt med flere kommuner med deltidsansatte brannfolk og usikkerheten og variasjonene er store når det gjelder avlønning. Som en illustrasjon viser vi eksempler fra to kommuner som har inngått avtaler med sine ansatte. Problemet som flere brannmestere og brannsjefer påpeker, er at man nå får en ulik avlønning av brannfolk fra kommune til kommune.

Det rettes også kritikk mot NKF for ikke å ha fått en mer konkret løsning. Man måtte kunne forutsi at bruk av lokale avtaler for bruk av lommevarsler ville gi slike uklarheter. Strandås viser til at dette er et resultat av en voldgiftskjennelse og ikke et forhandlingsresultat. NKF forutså disse problemene og advarte mot dem.
Fra alle parter er det et sterkt ønske om å få inngått en ny avtale som regulerer ansettelsesforholdene klarere enn i dag.

Ørskog kommune

Stillingsbeskrivelse: Brannkonstabel
Stillingskode: 7237
Stillingsstorleik: 40 timer per år. (i tillegg kommer utrykninger o.l.) lønnsramme: 4.1
Lønnssteg: 19 (lønnstrinnet vert fastsett ut frå ansiennitet i brannkorpset i lønns- ramme 4.1)
I tillegg kjem fast bæregodtgjersle for varsler med p.t. kr. 15.000 per år. Årssummen for bæregodtgjersle kan verte redusert eller falle bort om regelverket vert endra, slik at anna godtgjersle eller lønn vert auka.

Ringsaker kommune

Stillingsbrøk: Årstimetallet for deltidsansatte beregnes
ut fra 2184 årstimer i hel stilling. Fast stilling: 1,51 % stilling.
Hjemmevakt godtgjøres med 212 T- trinn per år.
Lønnsplassering: Brannmannskap foreslås plassert i stillingskode 7237 Brannkonstabel i lønnsramme 4, lrk 4.6, lønnstrinn 23. Formenn foreslås plassert i stillingskode 7032 brannformann i lønnsramme 4, lrk 4.8, lønnstrinn 25. Betaling for utrekning på hjemmevakt:

Det betales for medgått tid på dagtid, det vil si mellom kl. 06.00 og 21.00, dette avrundet oppad til nærmeste 0,5 time. For utrekning mellom kl. 21.00 og 06.00 betales for minimum to timer.
Godtgjørelse for bæring av personsøker: Godtgjørelsen fastsettes til kr. 10.000 per år.
Telefongodtgjøring: Brannformenn får telefongodtgjøring på kr. 1.400 pr. år.
Kjøregodtgjøring: Alle mannskaper og formenn får kr. 20 for hvert fremmøte ved alarm.
Avtalen gjøres gjeldende fra 1.1 I997-31.12. i 998 og etterbetaling skjer fra samme dato.
Protokolitilførsel: Ringsaker Kommunale Forening og Ringsaker kommune registrerer uenighet vedrørende lørdags, søndags- og helligdagstillegget og aksepterer at dette spørsmålet overlates til sentrale forhandlingsparter å løse. Protokollen skal til formannskapet for godkjenning.
I følge forhandlingsleder Karin M. Mathiesen i Ringsaker Kommunale Forening vil denne avtalen gi brannmannskapene en lønnsøkning på mellom kr. 15.000 og kr. 18.000.

 

Publisert: 08-03-1998

COMMENTS