Alarmsentraloperatør – ny utdanningsmodell

Home110/Nødnett

Alarmsentraloperatør – ny utdanningsmodell

Rapport fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt på 110-forum i 2008, konkluderte med at god kompetanse på 110-operatørene best sikres gjennom en god og systematisk internopplæring i egen sentral, kombinert med en god avsluttende opplæring ved Norges brannskole. I mai 2010 fikk brannskolen i oppdrag fra DSB å utarbeide en helhetlig utdanningsmodell for alarmoperatører. Målsettingen var at utdanningsopplegget skulle tilpasses de kompetansemessige utfordringer og krav 110-sentralene står overfor i utførelsen av oppgaver på kort og lang sikt.

Arbeidsgruppen 
Med dette utgangspunktet og et mandat fra DSB, har en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til ny utdanningsmodell for opplæring av alarmsentraloperatører. Forslaget har vært ute på høring til Brann og redningsetaten i Oslo, Brannvesenet Sør-Rogaland, Bergen brannvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS og til landets 110-sentraler før det ble oversendt DSB den 27. juni i år. 
Arbeidsgruppa har bestått av Steinar Hustad (NBSK/leder), Bjørg Steinsvik (NBSK), Bjørn Vik (NBSK), Ronny Langfjord (110-forum), Thor Erik Thommassen (110-forum), Per Ole Sivertsen (110-forum), Erik Bleken (DSB), Knut Hansen (DSB) og Svend Robert Bertelsen (DSB).

Resultat
På bakgrunn av delmålene som ble skissert i mandatet, har arbeidsgruppen utarbeidet:

 • Jobbanalyse med synliggjøring av de viktigste krav til kompetanse, samt nye emner som må være med i den nye opplæringsmodellen.
 • Kursplan for internopplæring.
 • Opplæringsbok for dokumentasjon av internopplæringen.
 • Nettbasert kurs for internopplæring
 •  Kursplan for alarmoperatørkurs for gjennomføring ved Norges brannskole.

Hovedarbeidsområder 
I arbeidet med forslaget til ny utdanningsmodell, brukte arbeidsgruppen følgende liste med krav til en operatør på grunnlag av hovedarbeidsområdet:

 • God brannfaglig kunnskap og erfaring.
 • Evne til rask risikovurdering av ulike situasjoner.
 • Ferdigheter innenfor intervjuteknikk.
 • God simultankapasitet.
 • God stressmestringsevne.
 • Empatiske egenskaper.
 • God skriftlig og muntlig (kommunikasjon).
 • Basisferdigheter i bruk av IKT.
 • Samarbeidsevne.

Utdanningsmodellen
Utdanningen starter med en grunnleggende, systematisk opplæring over tre måneder på egen sentral. Innholdet i opplæringen følger kursplanen ”Internopplæring alarmsentraloperatør”. Lederen av sentralen er ansvarlig for den praktiske opplæringen. Den teoretiske opplæringen gjennomføres ved å bestå Norges brannskoles nettbaserte kurs for alarmsentraloperatør. Det er laget en egen opplæringsbok som hver enkelt elev skal fylle ut sammen med opplæringsansvarlig.

Etter endt internopplæring, fullført yrkesgrunnkurs for brannkonstabel og beredskapsutdanning trinn 1, er eleven kvalifisert for opptak til yrkesutdanning for operatør på sentral i henhold til Dimensjoneringsforskriften § 7-5. 
Siste del av opplæringen gjennomføres ved et to-ukers kurs (80 timer) ved Norges brannskole. Kursets innhold følger kursplanen ”Kurs for alarmsentraloperatør”. Opplæringen vil ha hovedvekt på teoretiske emner innen operativ psykologi. Den praktiske læringen vil ta utgangspunkt i øvelser. 
Kursplanene, opplæringsboka og mer informasjon om opplæringen, vil bli lagt ut på www.nbsk.no etter behandlingen i DSB.

COMMENTS