120 millioner i regresskrav

HomeDiverse

120 millioner i regresskrav

Forsikringsselskapet som forsikret Solar Electroengros bygg på Kløfta, som brant i februar 2001, går nå til regresskrav på 120 millioner kroner mot Ullensaker kommune. Forsikringsselskapet mener kommunen ved brannvesenet har opptrådet kritikkverdig og uaktsomt i det forebyggende arbeidet. Ullensaker kommune avviser kravet.

I brevet fra forsikringsselskapet pekes det på to forhold som resulterte i totalskade på bygget:
– i bygget var det installert et sprinkleranlegg som var underdimensjonert i forhold til lagringshøyden
– under brannen ble vanntilførselen stengt i 28 minutter fordi en kommunal rørbruddsventil stengte og måtte åpnes igjen manuelt.

Videre heter det i brevet til Ullensaker kommune at:
”Kommunen har ansvaret for vannforsyningen ved brann, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 6 – 5.
Ullensaker kommune var kjent med Norsk Brannvernforenings oppfatning om at en manuell åpning av rørbruddsventilen ville bli et problem ved brann. Rørbruddsventilen ville da med stor sannsynlighet stenge, og med en manuell åpning 10 – 20 minutter senere, ville sprinkleranlegget ikke ha mulighet til å slokke/begrense brannen. Ullensaker kommune fikk skissert alternative løsninger. Ullensaker kommune besluttet likevel å fortsette med manuell åpning av rørbruddsventilen”

”Ullensaker kommune var videre kjent med at sprinkleranlegget var underdimensjonert i forhold til lagringshøyden. Kommunen nevnte likevel ikke sprinkleranlegget i sine brannsyn. Dette er kritikkverdig særlig fordi kommunen hadde hjemmel til å kreve utbedring av sprinkleranlegget, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 7 – 6.
”At Ullensaker kommune ikke foretok seg noe med hensyn til rørbruddsventilen, betraktes fra
denne side som uaktsomt, og følgelig helt eller delvis erstatningsbetingende.

Likelydende krav er også gjort gjeldende mot eier av bygget, Siemens As og Vestre Skibakk ANS som var
Det daværende DBE uttalte i sin granskningsrapport at det sannsynligvis ikke var mangelen på vann som gjorde at skadeomfanget ble så stort. Selv med sikker og kontinuerlig vannforsyning, var sprinkleranlegget ikke dimensjonert til å slokke eller begrense brannen.
Denne konklusjonen fra DBE er årsaken til at Ullensaker kommune vil avvise kravet.

Rådmann Arne Bruknapp i Ullensaker kommune er forsiktig med å kommentere saken fordi den vil havne i rettsapparatet, men ha sier:
– Hvis kommunen skulle bli dømt til å erstatte hele eller deler av forsikringsutbetalingen, har den en ”tabbeforsikring”, men det er usikkert hva den vil dekke hvis konklusjonen blir at kommunen opptrådte uaktsomt.
 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS